ul. Moniuszki 4, 80-274 Gdańsk

+48 509 135 264

kancelaria@dabkiewicz.pl

O mnie

Katarzyna Dabkiewicz jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej, a następnie złożyła egzamin adwokacki osiągając najlepszy wynik spośród zdających w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii adwokackiej już w trakcie studiów oraz przez cały okres aplikacji adwokackiej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w szczególności w obszarze prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa nieruchomości, rodzinnego oraz spadkowego i autorskiego, a także prawa karnego.

Katarzyna Dabkiewicz w czasie studiów aktywnie działała w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz w Federacji Konsumentów. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Podatki i Prawo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim.

W celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności bierze udział w licznych szkoleniach z różnych dziedzin prawa.

W wolnym czasie podróżuje, uprawia sport, uczy się języków obcych i czyta książki.

Oferta

Oferta Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Dabkiewicz skierowana jest zarówno do Klientów biznesowych, jak i Klientów indywidualnych.

Kancelaria świadczy usługi obejmujące w szczególności stałe doradztwo prawne, zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej, a także w postępowaniu egzekucyjnym, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, udział w procesie negocjacji, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i innych dokumentów.

Atutem Kancelarii jest zaangażowanie w każdą sprawę, indywidualne podejście do Klienta oraz stały kontakt adwokata z Klientem, tak aby miał on wiedzę i świadomość o stanie sprawy, której prowadzenie powierzył naszej Kancelarii. Kancelarię cechuje bogate doświadczenie, co gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług prawnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Usługi świadczone są w języku polskim i angielskim.

Kancelaria specjalizuje się
w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne oraz prawo wykroczeń
 • reprezentacja strony w postępowaniu karnym i wykroczeniowym na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w tym sporządzenie zawiadomienia o przestępstwie oraz prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentacja skazanego na etapie postępowania wykonawczego, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, w sprawie o wydanie wyroku łącznego
 • w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie
Prawo cywilne
 • zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach cywilnych
 • dochodzenie należności pieniężnych
 • ochrona praw konsumentów
 • ochrona dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów
 • ochrona praw autorskich
Prawo gospodarcze
 • reprezentacja w sprawach gospodarczych przed sądami i innymi instytucjami, w tym prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę należności
 • pomoc prawna na etapie zakładania działalności gospodarczej
 • tworzenie spółek prawa handlowego oraz ich rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń lub koncesji na prowadzenie działalności
Prawo rodzinne
 • udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentacja przed sądami w zakresie spraw: o rozwód, separację, zniesienie wspólności majątkowej oraz o podział majątku, a także o alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Prawo spadkowe
 • pomoc prawna oraz reprezentacja m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dokonanie działu spadku
Postępowanie egzekucyjne
 • podejmowanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym zarówno na rzecz wierzyciela, jak i dłużnika
Prawdo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • reprezentacja pracodawcy, jak i pracownika przed sądami pracy
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących wypowiedzeń umów o pracę, przywrócenia do pracy oraz w sprawach o mobbing
 • przygotowywanie projektów aktów wewnątrzzakładowych i umów o pracę
 • dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
Prawo administracyjne
 • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej

Porady Online

Kancelaria daje Państwu możliwość uzyskania porady prawnej online, za pośrednictwem poniższego formularza, co niewątpliwie pozwoli Państwu na zaoszczędzenie cennego czasu. Wysłanie wypełnionego formularza z opisem sprawy nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z usługi.

Proszę wypełnić formularz z opisem problemu prawnego.
Po wysłaniu zapytania, na adres e-mail wpisany w formularzu otrzymają Państwo wycenę usługi oraz informację o czasie jej realizacji.
Po zaakceptowaniu ceny zostaną Państwo poproszeni o dokonanie wpłaty na konto Kancelarii, które zostanie wskazane w wiadomości wraz z wyceną usługi.
Porada prawna udzielona zostanie po otrzymaniu wpłaty, w ustalonym terminie, na wskazany adres e-mail.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy i wartości przedmiotu sprawy. W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Wynagrodzenie Ryczałtowe

Polega na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia za zlecone adwokatowi czynności.

Wynagrodzenie Godzinowe

Ustalane jest na podstawie stawki godzinowej i sumy godzin efektywnie przeznaczonych na świadczenie usługi prawnej.

Wynagrodzenie Mieszane

Jest połączeniem systemu ryczałtowego i godzinowego; w przypadku wykroczenia poza ustalony limit pracy Kancelarii w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dalsza praca Kancelarii rozliczana jest stawką godzinową.

Podstawa + premia

Wynagrodzenia podstawowe wraz z ustaleniem premii za osiągnięcie sukcesu. Polega na ustaleniu odpowiednio zredukowanej kwoty wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy. Model ten stosowany jest głównie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kontakt

ul. Moniuszki 4, 80-274 Gdańsk

+48 509 135 264

kancelaria@dabkiewicz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.